คำปฏิญาณ

 ข้อ (1) ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 ข้อ (2) ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
 ข้อ (3) ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามคำขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์การฯ ตลอดไป
 ข้อ 19 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ อวท.
 ข้อ (1) ต้องใช้ความรู้และทักษะของข้าฯ ในการพัฒนาวิชาชีพของข้าฯ และถ่ายทออดผู้อื่นที่จะตามมา
 ข้อ (2) ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพี่น้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน
 ข้อ (3) ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว
 ข้อ (4) ต้องไม่ใช่วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้าหรือความมั่นคงของวิชาชีพ
 ข้อ (5) ต้องวางตัวเป็นธรรม สุภาพเรียบร้อย ต่อพี่น้องร่วมอาชีพ
 ข้อ (6) ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพก็แต่ด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพื่อเกียรติยศแห่งวิชาชีพ และจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์
 ข้อ (7) ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย
 ข้อ (8) ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพี่น้องร่วมวิชาชีพ
 ข้อ (9) ต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป                 
 ข้อ (10) ต้องกระตือรือร้นกับความสำเร็จของพี่น้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง