รองนายกองค์การ

รองนายกองค์การ 

มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกองค์การในการบริหารกิจการองค์การ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกองค์การได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนนายกองค์การเมื่อนายกองค์การไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติการตามที่นายกองค์การมอบหมายดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งขององค์การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย