นายทะเบียน

นายทะเบียน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดขององค์การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย