กรรมการ

กรรมการ  

มีหน้าที่ ร่วมในของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการองค์การประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย