ครูเมธา เกิดแก้ว

นายเมธา เกิดแก้ว 
ตำแหน่ง : ครู /หัวหน้าแผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
การศึกษา :ปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เบอร์โทรติดต่อ : 0882125738
E-mail : Metha_ke@hotmail.com