ครูสุภชัย ศรีนวล

นายสุภชัย ศรีนวล
ตำแหน่ง : ครู /แผนกเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
การศึกษา :ปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรติดต่อ : 0917122885
E-mail : supa1434@gmail.com