ครูมาโนช รังษีมณีรัตน์

นายมาโนช   รังษีมณีรัตน์ 
ตำแหน่ง : ครู /แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
การศึกษา :ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์โทรติดต่อ : 0638056888 
E-mail : rungsee.mn@gmail.com