ครูวิทยา แสนคำ

นายวิทยา  แสนคำ
ตำแหน่ง : ครู /แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
การศึกษา :ปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่อกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทรติดต่อ : 0639645651
E-mail :  wittayasandee@gmail.com