วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  

      เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ให้เป็นที่ยอมรับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ