ห้องปฏิบัติการระบบราง

ห้อง Simulate Driving

ห้องเรียนทฤษฎี

ห้องปฏิบัติการทางและรางรถไฟ