ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2563 (รอบที่ 2)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
ณ ศูนย์ตลาดเนื่องจำนงค์

กิจกรรม  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องกลทางการเกษตร

          

รูปภาพปฏิบัติงานซ่อม

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (คลิก)

 

โดย   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี