- การพัฒนาสถานศึกษาตามโมเดลการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

     

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดกลุ่มสถานศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

     - กลุ่มทั่วไป (Standard)

     - กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)

     - กลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Center) 

          แล้วดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management) จำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดังนี้

 

1.

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

2.

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์)

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

3.

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

4.

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

5.

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6.

สาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

7.

สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

8.

สาขาวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

9.

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

10.

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

11.

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

12.

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

13.

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การต่อเรือนครศรีธรรมราช

14.

สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

15.

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและ

ซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

16.

สาขาวิชาปิโตรเคมี

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

17.

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

18.

สาขาวิชาเทคนิคพลังงานทดแทน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

19.

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20.

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

21.

สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

22.

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

23.

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

24.

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

25.

สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ