- ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

เเผนผังความเชื่อมโยงการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ระหว่างสถานศึกษากลุ่ม CVM กลุ่ม Excellent Center กลุ่ม Expert และกลุ่ม Standard