- การบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

           โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ดังนี้

1. การบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

          การบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

       งบประมาณ

                   300,000 บาท (จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ)

1.1 การจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

       แนวทางในการดำเนินงาน (Key Activity)

       ส่วนกลาง

       1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

       2. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และแผนการดำเนินงาน โดยบูรณาการงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมของสำนัก/หน่วย/ศูนย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

       3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

       4. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

       5. จัดพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

       สถานศึกษา

       1. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้ฝ่ายวิชาการ ในโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

       2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ โดยกำหนดให้บุคคลในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ

       3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศให้มีคุณภาพสูง

       4. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามกิจกรรมที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ

       5. กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เป็นระยะๆ ตามที่ปฏิทินกำหนด

       6. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลตามกิจกรรมภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

       ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

       1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

       2. คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

       3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

       4. ฝ่ายวิชาการ /แผนกวิชา

       5. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /งานความร่วมมือ

       6. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

       7. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

       กลไกการขับเคลื่อน (Key Driver)

       1. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

       2. การกำหนดแผนการดำเนินงานและกลไกการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

       เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

       สถานศึกษามีศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ