- การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

 

         การจัดแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2566) เพื่อเป็นกรอบและแนวคิดทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้บุคลากรในส่วนกลางและสถานศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี

         งบประมาณ

             บูรณาการจากงบประมาณการบริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กิจกรรมที่ 1)

         2.1  การจัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

             แนวทางการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1.    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

             2.    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

              3.    ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

             สถานศึกษา

             1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ของสถานศึกษา

                 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ของสถานศึกษา

                 3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

             4. กำกับติดตาม และประเมินผล

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

             3. คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

             4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ

             5. ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชา

             6. ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบุคคลากร

             7. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา /งานกิจกรรม

             กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

             มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

            สถานศึกษามีแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

         2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

             สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยนำแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

             แนวทางการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนดรูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

             2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

             3. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

             สถานศึกษา

             1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

             3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ งานวางแผนและงบประมาณ

             4. ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชา

             5. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

             6. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

             กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

             มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน