- การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

3.2 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

             การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

             แนวทางการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

             2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

             3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ จำแนกตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

             4. สรุปผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรทั้ง
3 ระดับ จำแนกตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

             สถานศึกษา

             1. ฝ่ายวิชาการ / งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / แผนกวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

             2. ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรทั้ง
3 ระดับ จำแนกตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามรูปแบบที่กำหนด

             3. รายงานผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ จำแนกตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

             5. ฝ่ายวิชาการ / งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / แผนกวิชา

             กลไกการขับเคลื่อน (Key Driver)

             การสร้างความเข้าใจในหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพ ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ของมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวิชาชีพ     ระดับ 1 - 5 ของสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ จำแนกตามสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ