- จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

                     เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและกำลังแรงงาน

4.1 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC)

             งบประมาณ

                 ให้บูรณาการงบประมาณกิจกรรมที่ 1 จากสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา

             แนวทางในการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

                1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) และแผนการดำเนินงาน

                2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC)

                3. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                4. จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) และพิธีลงนามความร่วมมือห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             สถานศึกษา

             1. แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) ภายใต้ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

             2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) ของสถานศึกษา

             3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC)

             4. ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) ตามกิจกรรมที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ

             5. กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) เป็นระยะๆ ตามที่ปฏิทินกำหนด

             6. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลตามกิจกรรมภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC)

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

             3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

             4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

             6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             7. สถานประกอบการ

             8. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

             9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

             10. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ / งานความร่วมมือ

             11. ฝ่ายวิชาการ / งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / แผนกวิชา

             12. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

             กลไกการขับเคลื่อน (Key Driver)

             1. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

             2. การกำหนดแผนการดำเนินงานและกลไกการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             สถานศึกษามีศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship Center : CEC) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีคุณภาพ

 

  4.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

             งบประมาณ

                   งบประมาณ  100,000  บาท  (จากสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา)

             แนวทางการดำเนินงาน ( Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานอาชีพและระดับของคุณวุฒิวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             สถานศึกษา

             1. สถานศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานอาชีพและระดับของคุณวุฒิวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

             2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานอาชีพและระดับของคุณวุฒิวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานอาชีพและระดับของคุณวุฒิวิชาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             4. จัดทำประชุมบรรณาธิการกิจหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี

             5. ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี จากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย

             6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี

             7. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. หน่วยศึกษานิเทศก์

             3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

             4. สถานประกอบการ

             5. ฝ่ายวิชาการ /งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ แผนกวิชา

             กลไกการขับเคลื่อน (Key Driver)

             การพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น พ.ศ. 2551 และการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             สถานศึกษามีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี และ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 20 คน/รายวิชา

 

4.3 พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E)

             ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ หรือต่อยอดที่ปฏิบัติงานได้จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ให้กับผู้ผ่านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติงาน (Re-skill, Up-skill, New-skill) ร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนที่จะทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่นได้อย่างมีศักยภาพ โดยหลักสูตรจะเป็นรายวิชาในสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน

             งบประมาณ

                   งบประมาณ 100,000  บาท  (จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ)

             แนวทางการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E)) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามที่สถานประกอบการต้องการ

             2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             สถานศึกษา

             1. สถานศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E)) ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตามที่สถานประกอบการต้องการ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

             2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             4. จัดทำประชุมบรรณาธิการกิจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             5. ขออนุมัติหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E)) จากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัย

             6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             7. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E))

             8. รายงานผลการดำเนินการโครงการให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง  (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สถานประกอบการ

             3. ฝ่ายวิชาการ /งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / แผนกวิชา

             4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ / งานความร่วมมือ

             กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

             การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E)) การพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 และการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : (E to E)) และนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 หรือประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 20 คน

4.3 ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             ห้องเรียนอาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ เรียนจบแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที หรือนำผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร สพฐ. และ สอศ.  สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ คือ

             รูปแบบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงานอาชีพ การจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน   โดยสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สช. และ กศน. อาจนำผลการเรียนไปเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อผู้เรียนสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สอศ. อาจขอรับการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามลักสูตรที่ สอศ. กำหนด

             รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยนำรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันกับสถานศึกษาสังกัด สพฐ., สช., กศน. ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียน โดยสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สช. และ กศน. อาจนำผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อผู้เรียนสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สอศ. สามารถโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรได้ตามที่ สอศ. กำหนด

             งบประมาณ

                   งบประมาณ  100,000  บาท (จากสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา) เฉพาะสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษาเท่านั้น

             แนวทางการดำเนินงาน ( Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             2. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณสำหรับสถานศึกษาเฉพาะสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา

             3. จัดพิธีลงนามความร่วมมือห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             สถานศึกษา

             1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้อง

             2. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             3. ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

             5. สรุปและรายงานผล

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

             2. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             3. สำนักความร่วมมือ

             4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

             6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

             7. ฝ่ายวิชาการ /งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / งานวัดผลและประเมินผล / แผนกวิชา

             8. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ / งานความร่วมมือ

             9. ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานทะเบียน

             กลไกการขับเคลื่อน (Key Driver)

             1. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

             2. การกำหนดแผนการดำเนินงานและกลไกการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

             3. การพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 และการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ หรือนำผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาต่อไป

 

4.4 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Netrepreneurs)

             จัดฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ให้กับผู้เรียนทุกชั้นปี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

             งบประมาณ

                 งบประมาณ  100,000  บาท  (จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ)

             แนวทางการดำเนินงาน ( Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

             2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

             3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ให้กับสถานศึกษา

             4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจออนไลน์

             สถานศึกษา

             1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Netrepreneurs)

             2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

             3. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบที่มีศักยภาพด้านการประกอบการบนแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ และวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ เพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

             4. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Netrepreneurs)
ให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

             5. ดำเนินการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Netrepreneurs) แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์

             6. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ และคณะกรรมการฯ ให้คำปรึกษาการดำเนินการธุรกิจออนไลน์และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

             7. ติดตามผลการประกอบธุรกิจออนไลน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม

             8. รายงานผลการดำเนินงานการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ให้กับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

             2. สถานประกอบการ

             3. สถาบันการเงิน

             4. ฝ่ายแผนการงานและความร่วมมือ / งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

             5. ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชา

             6. ชุมชน

             กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

             การมีระบบการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจออนไลน์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ ไม่น้อยกว่า  100 คน