-ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

       จัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานองค์กร อื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานอาชีพ  ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

         แนวทางการดำเนินงาน ( Key Activity)

         ส่วนกลาง

         1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

         2. จัดสรรงบประมาณสำหรับสถานศึกษาที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)

         3. ประสานสถานศึกษาที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) เพื่อร่วมดำเนินการ

         4. ติดตามและประเมินผล

         สถานศึกษา

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

         2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

         3. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

         4. ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาอาชีพที่มีความเป็นเลิศ

         5. ติดตาม และรายงานผล

         ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

         1. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

         2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

         3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

         4. ฝ่ายวิชาการ /แผนกวิชา

         5. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ งานความร่วมมือ

         กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

         ระเบียบการจัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

         เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

         1. ศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1 ศูนย์

         2. ครู นักเรียนนักศึกษา ได้รับการทดสอบและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่มีความเป็นเลิศ