-Application Fix it ช่างอาชีวะ

        การพัฒนา Application  Fix it ช่างอาชีวะ  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารขอรับความช่วยเหลือจากช่างซ่อม ในการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพในกรณีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เกิดความเสียหายและใช้งานไม่ได้ โดยให้บริการกับประชาชนทั่วไปในทุกพื้นที่ ทั่วไป ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  อีกทั่งเป็นการฝึกทักษะฝีมือ ของนักเรียน นักศึกษา อาชีวะศึกษาผ่านการบริการในสถานการณ์จริง ก่อนออกการฝึกอาชีพหรือการทำงานในอนาคตต่อไป รวมทั้งการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน

             แนวทางการดำเนินงาน (Key Activity)

             ส่วนกลาง

             1.พัฒนาApplication  Fix it ช่างอาชีวะ  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือ จากช่างซ่อม

             2.ประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว Application  Fix it ช่างอาชีวะ  และระบบในการใช้งาน  

             สถานศึกษา

             1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it ช่างอาชีวะ

             2. ประสานงานพื้นที่ ในการดำเนินการ Fix it ช่างอาชีวะ

             3. ออกให้บริการในพื้นที่ที่ประสานงานไว้

             4. สรุปและรายงานผล

             ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner)

             1. สำนักความร่วมมือ

             2. สถานประกอบการ

             3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา /งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

             4. ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชา

             5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

             กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

             1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

             2. สร้างอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน สังคม

             3. การบริการวิชาชีพให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน

             4. ประชาสัมพันธ์สร้างลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา

             เป้าหมายผลิตผล (Key Result)

             ครู ผู้เรียน ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 20 คน ออกให้บริการ

             ตามภารกิจ Fix  it  ช่างอาชีวะ