-การติดตามและประเมินผล

    การติดตามและประเมินผลเป็นวิธีการดำเนินการที่ทำให้ทราบว่าโครงการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีความก้าวหน้า หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เป็นไปตามเป้าหมาย ของการดำเนินศูนย์เครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)

         แนวทางการดำเนินงาน ( Key Activity)

         ส่วนกลาง

         1.  จัดทำคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)

         2.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและกรอบในการติดตามและการประเมินผล

         3.  ประชุมสถานศึกษา 25 แห่ง เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดในการประเมินผล โดยวิธีการ Online

         4.  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา ออกแบบPlatform ให้สถานศึกษาได้ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่าน เว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา

         5.  สรุปผลการดำเนินงาน

         สถานศึกษา

         1.  จัดทำคำสั่งสถานศึกษา ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)

         2.  เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงกับสำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษาเกี่ยวตัวชี้วัดและกรอบในการประเมิน

         3.  กรอกข้อมูลการดำเนินงาน ตามPlatform การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่าน เว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา

         4.  สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

         ผู้ที่เกี่ยวข้อง  (Key Partner)

         1.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

         2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  งานวิจัยฯ

         3.  ฝ่ายวิชาการ/แผนกวิชา

 

         กลไกการขับเคลื่อน ( Key Driver)

กำหนดตัวชี้วัดและกรอบการประเมินไว้ในระบบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาในกลุ่มศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM

         เป้าหมายผลิตผล  (Key Result)

         รายงานผลการดำเนินงานในกลุ่มศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1เล่ม