- วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในยุค Industry 4.0 นำไปสู่การสร้างอาชีพ