- สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 

  1. System Design for Industrial AI Technology มุ่งเน้นการออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตและดิจิทัล
  2. Data Collect and Data management for AI มุ่งเน้นการจัดการเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์
  3. Apply AI Technology for Industrials มุ่งเน้นความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล