- รูปเเบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

           อบรมที่สถาบันและศึกษาดูงาน (กิจกรรมฝึกงาน เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น)