- กิจกรรมการฝึกงาน (สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน)

กิจกรรมการฝึกงาน (สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน)

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงานจะได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่ทางโครงการได้ประสานงานไว้ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565