วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบไฮบริดโมดูลบนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายเป็นฐานฉบับดัดแปลงเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และการคิดขั้นสูง