1.เพื่อทำการศึกษาและ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับยานยนต์ไฟฟ้า ดัดแปลง เพื่อนำไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม

2.เพื่อสร้างและยกระดับองค์ความรู้ ขีดความสามารถ ในการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้เข้าร่วม