ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล  :  นางสาวปาริชาต   จันทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง   :   ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา  :   คอม.ไฟฟ้ากำลัง
อาหารที่ชอบ  :  ส้มตำ