ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล นายคเณศ  เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
แผนกวิชา : ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม