เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การวัดประเมินผล   100 %

- คะแนนเก็บ              60 %
- สอบปลายภาค         20 %
- คุณธรรมจริยธรรม     20 %

ระดับคะแนน ผลการเรียน
0-49 0
50-54 1
55-59 1.5
60-64 2
65-69 2.5
70-74 3
75-79 3.5
80-100 4