ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ นามสกุล : นางสาวนิภาพร  เจริญสุข
ตำแหน่าง : เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
อาหารที่ชอบ : ปลาช่อนลุยสวน