คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปัญหา และทักษะทางสังคมและการ    ดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานเทคโนโลยีระบบขนส่ง ทางราง
4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจการณ์และตรวจสอบรางรถไฟ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรางรถไฟรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็ นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด