คำอธิบายรายวิชา

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    รหัสวิชา 20127-2101

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ตรวจสอบ แก้ไขการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

 

2. สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรือภาษาอื่นๆ

3. ตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมที่เขียน

 

3. คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลว์ชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม โดยเลือกใช้โปรแกรมภาษาซี หรือโปรแกรมภาษาอื่น ๆ