คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม               การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และ  การจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจำลองความคิด  โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนรอบ (Loop) 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสารประกอบ  มีทักษะและความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม