สมรรถนะรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
2.วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3.พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆตามหลักการและมารยาทของสังคม
4.เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ