โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ผ่านออนไลน์ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะครู พร้อมกับวิทยากรอีกทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center)  ดร.กาญจนา หงส์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ดร.โอมิกา บุญกัน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ สคช.และมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kmcurriculum

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ