โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ' ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในฐานะศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  (CVM) สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   จัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตร ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ให้แก่ คณะครูของสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา Excellent Center โดยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ' ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จำนวน 20 คน ระหว่างภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2665 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก คุณโอมิกา  บุญกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  คุณอานุภาพ  เกียรติกำจร ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และฝึกภาคปฎิบัติ ระหว่าง วันที่ 29 มิ.ย - 1 กค.2565  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพครู วิชาชีพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และเตรียมความพร้อมสู่ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาช่างเทคนิคซ่อมทางรถไฟ ชั้น 5

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง