โครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกันและรู้วิธีรายงานการเกิดอันตรายจากการทำงานอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบจริง เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนการพัฒนาครูวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ โดยดำเนินการการทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ จึงดำเนินโครงการครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 ณ บริษัท นิวเรลโรด เทคโนโลยี จำกัด (สนามบินสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง