การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการวันประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ.ชลบุรี ในวันที่   13-14 พฤศจิกายน 2562   ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กำหนดการปิดระบบลงทะเบียนในเว็บthaiinvention  อศจ.ชลบุรี     ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

กำนหดการส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มขอรายชื่อกรรมการตัดสิน

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เว็บthaiinvention ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องลงทะเบียนในเว็บthaiinvention ให้แล้วเสร็จภายในวันที่1 พฤศจิกายน 2562

  คู่มือการลงทะเบียนในเว็บthaiinvention ประเภทที่ 1-9

  คู่มือการลงทะเบียนในเว็บthaiinvention ประเภทองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ

 

การจัดทำเอกสาร
(ให้จัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด มาส่งในวันประกวดฯ)
ให้จัดเรียงเอกสารดังนี้
1.แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)
2.แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)

     แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 – บทที่ 5 ไม่เกินจํานวน 20 หน้า โดยไม่นับรวมปกบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศสารบัญบรรณานุกรมและภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หน้า คณะกรรมการจะไม่รับการพิจารณา โปรดดูข้อกำหนดเอกสารในกติกาแต่ละประเภทเพิ่มเติม


3.ภาคผนวก ประกอบด้วย
   3.1 คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   3.2 แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง
   3.3 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
           ให้รวมอยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนจำนวน 1 แผ่น
   3.4 หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจ้างผลิต
   3.5 รูปภาพประกอบ 
   3.6 เอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดที่ประเภทนั้น กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น แผนธุรกิจ แผนการตลาด แบบแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ฯลฯ
   3.7 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเรียงลำดับตามที่กำหนดในข้อ 1-3.6 ลงใน CD  หรือ DVD โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ PDF จำนวน 3 แผ่น พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน
ชื่อสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไว้ปกหลังเอกสารนำเสนอเล่มละ 1 แผ่น ที่เหลืออีก 1 แผ่น ให้นำส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ตอนลงทะเบียน สำหรับเอกสาร   ต้นฉบับทุกรายการที่มีในรูปเล่มรายงานจะต้องมีในไฟล์เอกสารด้วย (เอกสารต้นฉบับใดที่ไม่ได้จัดพิมพ์        ให้สแกนเป็นไฟล์ภาพ .jpg หรือ .PDF แทรกในไฟล์เอกสาร และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD)      
4. ปกแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่(ว-สอศ.-2) และปกแบบรายงาน       การวิจัย (ว-สอศ.-3) ให้เป็นสีขาว ไม่มีกราฟิกหรือรูปภาพผลงาน และเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากำหนด
5. เอกสารการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย
    5.1. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากแบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
จำนวน 5 ชุด (เย็บมุม) ให้คณะกรรมการก่อนการประกวด (ผลงานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นผลงานที่เข้าประกวดฯ ประเภทที่ 1 – 9 ในปีปัจจุบันและไม่เคยใช้ในการแข่งขันมาก่อน) 
    5.2 CD หรือ DVD ที่มีไฟล์เอกสารข้างต้นและไฟล์ที่ใช้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ Powerpoint หรือ 
วิดัทัศน์หรือวิดีโอคลิป หรือสื่ออื่น ๆ โดยต้องเป็นชุดเดียวกับที่ใช้การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษรวมอยู่ในแผ่นด้วย จำนวน 1 แผ่น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ