โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบูรณาการ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ ในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  (19 ธันวาคม 2562)
โดย ดร.สรสุธี  บัวพูล และ อาจารย์พุทธิพงศ์  เลขะชัยวรกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-MARK

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ