โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563

ติชม

สร้างโดย :


dvechontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ