โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อมโลหะในระบบขนส่งทาง รางภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ติชม

สร้างโดย :


weldingCTC

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ