การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ติชม

สร้างโดย :


account62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี