- โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร          

หลักสูตรเป็นการเรียนแบบสะสม 3 รายวิชา ใช้เวลาการเรียนรวมทั้งหมด 5 วัน (35 ชั่วโมง) การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop)

 1. ฝึกอบรมในสถานศึกษา 3 รายวิชา กลุ่มละ 35  ชั่วโมง  (5 วัน)
  • การออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล (Industrial AI Technology)
  • Data Collect and Management for AI Technology
  • Apply AI Technology for Industrials
 2. กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
  • – สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
  • – สถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ
 3. กรณีศึกษาหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน (รายงาน)  5 ชั่วโมง (1 วัน)
 4. กิจกรรมการฝึกงาน (Internship) 120 ชั่วโมง (15 วัน)  (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิน (Post test) มากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร