วัตถุประสงค์โครงการ

1. วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( Industry 4.0) นำไปสู่การสร้างอาชีพ และลดปัญหาการว่างงาน

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ทีจำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( Industry 4.0)