- คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือบุคลากรอาชีวศึกษา
สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA)

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ