1.วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics)รหัสวิชา20104-2118

วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics) รหัสวิชา20104-2118    

หลักสูตรรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

ใบงาน 

ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์และหลักการทำงาน

ใบงานที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมหุ่นยนต์

ใบงานที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยผังงาน

ใบงานที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาC

ใบงานที่ 5 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาC ในงานควบคุม

ใบงานที่ 6 การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา C ในการควบคุม(ต่อ)

ใบงานที่ 7 การออกแบบโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์

ใบงานที่ 8 วงจรควบคุมมอเตอร์(H-Bridge Drive)

ใบงานที่  9 วงจรควบคุมมอเตอร์(H-Bridge Drive)(ต่อ)

ใบงานที่ 10 การออกแบบโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติตามเงื่อนไข