ฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์

ระเบียบการใช้รถยนต์

1. ติดต่อจองรถยนต์กับเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ส่งงานพัสดุก่อนวันใช้รถ 2 วัน
3. แนบเอกสารต้นเรื่องหรือคำสั่ง (ถ้ามี)

*ติดต่อสอบถามการจองรถอีกรอบด้วยนะคะ

 

โหลดไฟล์ http://ctc-chontech.chontech.ac.th/files/19090812124511613_19110714142203.doc