ฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์

ระเบียบการใช้รถยนต์

1. ติดต่อจองรถยนต์กับเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ส่งงานพัสดุก่อนวันใช้รถ 2 วัน
3. แนบเอกสารต้นเรื่องหรือคำสั่ง (ถ้ามี)

*ติดต่อสอบถามการจองรถอีกรอบด้วยนะคะ

โหลดไฟล์กดโหลด