ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอำนวย  เหิมขุนทด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานการเงิน นางกรรณิการ์ บำรุงญาติ
งานบัญชี นางจินตนา  ยงทัศนีย์
งานพัสดุ นายนุกูล  แก้วกลม
งานบุคลากร นายสาธิต วรรณสุทธิ์
งานทะเบียน นายวิรุณ  จิตต์บุญ
งานบริหารงานทั่วไป นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ
งานอาคารสถานที่ นายกฤษฎา เรือนทองดี
งานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  เต็มรักษ์