ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอำนวย  เหิมขุนทด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานการเงิน นางสาวสุชาดา  แสงงาม
งานบัญชี นายสุรศักดิ์  ทองระอา
งานพัสดุ นายนุกูล  แก้วกลม
งานบุคลากร นางสาวภัสพร ชัชวาล
งานทะเบียน นายวิรุณ  จิตต์บุญ
งานบริหารงานทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญา  กะการัมย์
งานอาคารสถานที่ นายกฤษฎา เรือนทองดี
งานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  เต็มรักษ์