ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอภิชาติ อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานวางแผน และงบประมาณ นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นายอติชาต เครือจันทร์
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา นางสุปราการ ภักดีงาม
งานความร่วมมือ นายสุภชัย ศรีนวล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ นายวิเลิศ อัศวพรรณราย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นางสาววศิชญา อดุลย์ชัยเจริญ
ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ EEC นายสุภชัย ศรีนวล