ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานวางแผน และงบประมาณ นางสาวปาริชาต จันทร์ประเสริฐ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นายอติชาต เครือจันทร์
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา นางสุปราการ ภักดีงาม
งานความร่วมมือ นายสุภชัย ศรีนวล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ นายสุพจน์  ธนะวีระวงศ์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายวีระศักดิ์  เดือนแจ่ม
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นายกฤตภาส  สีสังข์
ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ EEC นายสุภชัย ศรีนวล
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM นายสุภชัย ศรีนวล