โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PLC (Mitsubishi PLC)เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

โครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จำนวนผู้อบรม : 23

ค่าใช้จ่าย(บาท) : 0

วันที่เริ่มการอบรม :
9 ก.พ. 2566 08:30:00

วันที่สิ้นสุดการอบรม :
10 ก.พ. 2566 16:30:00

สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

กำหนดการเปิดรับสมัคร :
2 ก.พ. 2566 08:00:00

กำหนดการปิดรับสมัคร :
10 ก.พ. 2566 16:00:00

หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศษสตร์กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับคุณภาพของประเทศ ทางศูนย์ปัญญาประดิษฐ์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับระบบ PLC การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการใช้งานระบบ PLC (MITSUBISHI PLC) เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้งานระบบ PLC สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

หัวข้อการอบรม
- โครงสร้างองค์ประกอบเทคโนโลยีต่างๆ ของ PLC
- การโปรแกรม PLC ด้วยคำสั่งพื้นฐาน
- การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
- การซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบ PLC

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


IAICenter

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์